Vzor i krajka (lemovka) zůstanou nezabarveny.

Vzor i krajka (lemovka) zůstanou nezabarveny.